-

NOTICE & TAKEDOWN PROCEDURE

NOTICE & TAKEDOWN PROCEDURE

Artikel 3.2. van onze algemene voorwaarden bepaalt uitdrukkelijk dat het platform dagelijkseverhalen.nl niet aansprakelijk is voor de inhoud van de gebruikers en/of bloggers. Indien er toch inhoud zou geplaatst zijn die inbreuk zou kunnen maken op jouw rechten of waarvan je meent dat deze op een of andere manier onrechtmatig zou zijn, kunt u gebruik maken van de onderhavige notice and takedown procedure.

In geval van inbreuken of onrechtmatige inhoud dien je ons een mail te sturen. In dat geval doen wij een prima facie onderzoek naar de gewraakte inhoud en zullen desgevallend overgaan tot verwijdering. De verwijdering van de inhoud van de gebruikers of van bijdragen op het platform houdt echter nooit een erkenning van aansprakelijkheid in. In voorkomend geval stellen wij de gebruikers op de hoogte van de vermeende inbreuk.

Notice/kennisgeving

Kennisgevingen dienen gericht te worden aan het volgende e-mailadres: [email protected].

Inbreukmakende inhoud

U dient de volgende bewijsstukken of info te verstrekken:

Bron of vindplaats van de inhoud – url?
Reden of uitleg
Naam van rechthebbende*?
Bewijsstukken?

De volgende bewijsstukken dienen gevoegd te worden als bijlage:

  • Bewijs van intellectuele eigendom op bepaalde inhoud.
  • Bewijs van de inbreuk.

Door deze melding te doen en de bewijsstukken aan ons te verzenden, verklaar je de rechthebbende te zijn van de gewraakte inhoud en meegedeelde bewijsstukken, zij het in eigen naam of als gemachtigde van de rechthebbende.

Je erkent deze mededeling compleet en naar waarheid gedaan te hebben.

Takedown/verwijdering

Ingeval van gegrondverklaring van jouw verzoek, stellen wij de betrokken gebruiker of blogger in kennis, met verzoek om de gewraakte inhoud te verwijderen. De verwijdering van inhoud kan nooit geïnterpreteerd worden als een erkenning van aansprakelijkheid door het platform met betrekking tot de gewraakte inhoud.